„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu „Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji mebli w firmie Konrad Podstawski

Firma Handlowo-Produkcyjna”AKMA 2””

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Przewidywane wyniki operacji: Rozwój działalności gospodarczej.