Regulamin zakupów sklepu internetowego

I. Definicje

1. Sklep- sklep internetowy, dostępny pod adresem http://www.akma-niedomice.pl, prowadzony przez właściciela Konrada Podstawskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: F.H.P. AKMA 2 Konrad Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, NIP 993-047-04-72, REGON 120241475, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu Produktu z asortymentu Sklepu;

2. Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie poprzez złożenie Zamówienia, w celu niezawiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która składa Zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Klient- Konsument i Przedsiębiorca;

5. Produkt- rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot Zamówienia, oferowana w asortymencie Sklepu;

6. Rejestracja- proces polegający na założeniu Konta przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, w celu dokonania zakupu Produktu, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, tj. wprowadzenie danych osobowych Klienta, takich jak imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/NIP, numer telefonu kontaktowego, oraz indywidualnego Loginu w postaci aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz Hasła, składającego się z min. 5 dowolnych znaków;

7. Konto- część Sklepu dostępna dla Klienta po zalogowaniu się, tj. wpisaniu adresu e-mail oraz hasła, wskazanych podczas Rejestracji, stanowiąca zasób danych Klienta, informacje o jego działaniach podejmowanych w Sklepie oraz historię Zamówień;

8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta co do zakupu Produktu złożone za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej, precyzując wybrany Produkt, jego ilość, adres do wysyłki, formę płatności, sposób dostawy.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. tj.).

2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, jak również zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, sposób zamawiania i dostarczania Produktu, metody dokonywania opłat za Produkt, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, oraz zasady składania reklamacji i korzystania z gwarancji.

3. Klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, jak i zaakceptowania jego treści celem dokonania zakupu Produktu.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, są następujące:

- komputer z dowolnym systemem operacyjnym połączony z siecią Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą połączenia szyfrowane SSL, Java Script oraz pliki cookies,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji, która jest jednakże niezbędna do złożenia Zamówienia i zakupu Produktu. Klient, który nie chce zakładać Konta może dokonać Zamówienia, po uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu oraz wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się odpowiednio właściwie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

III. Rejestracja

1. Klient zawiera umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze Sklepem w chwili zakończenia Rejestracji, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do nawiązania, zmiany lub rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Proces Rejestracji polega na:

a) wypełnieniu elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie głównej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych zgodnych z aktualnym stanem:

- imię i nazwisko/ nazwa,

- aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail (który będzie wymagany przy każdym kolejnym logowaniu Klienta do Sklepu),

- hasła, złożonego z min. 5 dowolnych znaków,

b) zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu jego akceptacji;

3. Klient ma możliwość założenia jednego Konta dla tego samego adresu poczty elektronicznej.

4. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji w Sklepie, każdorazowe zalogowanie się w celu złożenia Zamówienia odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adresu e-mail oraz hasła.

IV. Tryb składania Zamówienia i sposób jego realizacji

1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet tylko na terenie Polski.

2. Zamówienie w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień złożonych po godz. 20.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy odbędzie się następnego dnia roboczego, w godzinach pracy obsługi Sklepu, tj. dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17.00.

3. Zamówienia Produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu są przyjmowane jedynie za pośrednictwem Sklepu.

4. Zamówienia należy dokonać w sposób następujący:

a) założyć Konto lub zalogować się na indywidualne Konto Klienta w Sklepie, jeśli Klient posiada już uprzednio założone Konto albo dokonać Zamówienia bez zakładania Konta,

b) wybrać z asortymentu Sklepu Produkt będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć "Do koszyka",

c) wybrać ilość zamawianego Produktu oraz sposób dostawy,

d) wpisać dane personalne Klienta oraz adres, na który ma być doręczony Produkt,

e) wybrać sposób płatności i kliknąć "Potwierdź zamówienie".

5. Termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu i jest każdorazowo przedstawiany Klientowi przed potwierdzeniem Zamówienia.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją oraz potwierdzeniem o dokonanym Zamówieniu w ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia.

7. Po dokonaniu powyższych działań, należy oczekiwać na kontakt z przedstawicielem Sklepu, przed uiszczeniem należności za zakupiony Produkt.

8. Po otrzymaniu ostatecznych warunków handlowych Klient potwierdza zamówienie Produktu. Brak potwierdzenia przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia oznacza rezygnację z Zamówienia.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia, właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

10. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

11. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub nie podano numeru telefonu) nie będą realizowane.

12. Klient może modyfikować lub anulować potwierdzone Zamówienie w części lub w całości, za zgodą Sklepu, pod warunkiem, że Produkt nie został wysłany.

13. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

14. Wszystkie korpusy mebli wykonane są w standardowym kolorze buk. Istnieje możliwość zmiany kolorystyki.

V. Cena Produktu i formy dostawy

1. Ceny Produktów, dostępnych w asortymencie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://www.akma-niedomice.pl, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które kalkulowane są odrębnie dla każdego Zamówienia (patrz zakładka Koszty dostawy).

2. Realizacja Zamówienia następuje:

a) w przypadku placówek oświatowych: Produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem właściciela Sklepu: F.H.P. AKMA 2 Konrad Podstawski, wraz z fakturą z terminem płatności 14 dni (przelew) od daty wystawienia faktury

- wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej następuje jedynie na wyraźne żądanie Klienta;

b) w przypadku Zamówień dokonywanych przez pozostałych Klientów: wysyłamy fakturę PRO FORMA i Zamówienie jest realizowane po odnotowaniu przedpłaty na rachunku bankowym właściciela Sklepu- Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przelewem bankowym, nie będą realizowane.

c) istnieje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Produktu po dokonaniu przedpłaty oraz ewentualnego dowozu do Klienta transportem zapewnionym przez właściciela Sklepu: F.H.P. AKMA 2 Konrad Podstawski, po wcześniejszym ustaleniu warunków z Klientem;

3. W przypadku, kiedy Klient poda nieprawidłowy adres wysyłki, bądź bezpodstawnie odmówi przyjęcia przesyłki kurierskiej, właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu.

4. Jeżeli wartość Zamówienia przekracza kwotę wskazaną w kolumnie "Darmowa wysyłka od Zamówienia powyżej.....", opłata za dostawę zostaje pokryta przez Sklep.

5. Sklep przewiduje następujące formy płatności: przedpłata, płatność po dostawie (dotyczy tylko placówek publicznych)

VI. Płatność

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. modułem zakupowym Paynow,

b. przelewem bankowym na konto, podane na stronie sklepu.

VII. Warunki reklamacji i gwarancji

1. Sklep odpowiada wobec Klienta w zakresie rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność otrzymanego towaru przy Kierowcy/Kurierze lub jeśli to nie możliwe to niezwłocznie po jego otrzymaniu.

3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli towar miał wadę, chyba że właściciel Sklepu niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

 

4. W reklamacji (w formie pisemnej) należy umieścić datę stwierdzenia wystąpienia wady lub niezgodności towaru oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń, jak również oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, tj. wymiany towaru na wolny od wady albo usunięcia wady. Aby skutecznie złożyć reklamację Klient, musi poinformować sprzedającego o ujawnieniu wady i przesłać odpowiednie dokumenty tj. zdjęcia wad, protokół szkody spisany z kurierem (jeśli dostawa odbywała się za pośrednictwem firmy kurierskiej), fakturę lub paragon. Klient, zobowiązany jest przesłać reklamowany towar właścicielowi Sklepu, w związku ze złożoną reklamacją na adres siedziby Sklepu: F.H.P. AKMA 2 Konrad Podstawski, 33-132 Niedomice, ul. Długa 43.

5. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach budzących zastrzeżenie. Właściciel Sklepu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej formie.

6. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Na wszystkie Produkty Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący Konsumentem ma prawo, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne i jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu oraz oświadczenia listem poleconym przed upływem wskazanego terminu na adres siedziby Sklepu, podany w niniejszym Regulaminie.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

3. Właściciel Sklepu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić przelewem bankowym na numer rachunku wskazany przez Klienta, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Klient niebędący Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej, a jedynie w przypadkach szczegółowo określonych w Kodeksie cywilnym.

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych Klienta

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Produkcyjna Akma 2 Konrad Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, NIP: 9930470472 (dalej: „Podmiot”).

2. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się z Podmiotem pod nr telefonu: 14 6458777 na adres email: biuro@akma-niedomice.pl, lub pisemnie na adres: 33-132 Niedomice ul. Fabryczna 15, z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Podmiot w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy), w celu wywiązania się z prawnego obowiązku gromadzenia i przechowywania dokumentów księgowych - stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy przechowują księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (por. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej) – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez podmiot dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Podmiotu, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, wymagane do prawidłowej realizacji zawieranych umów oraz do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. podmiotom hostingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że Podmiot uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

10. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy przez Podmiot. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

11. Podmiot nie podejmuje wiążących decyzji wywołujących skutki prawne ani nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

12. Podmiot dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

13. Data ostatniej modyfikacji: 1.08.2018 r.

X. Postanowienia końcowe

1. Sklep ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail przypisanego do Konta Klienta o planowanych zmianach na 14 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, usuwania Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

3. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu, w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się zapoznać z ich treścią. Wyżej wymienione zmiany, dotyczące Regulaminu lub cen Produktów, wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu i akceptacji przez Klienta.

4. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, mając jednak na uwadze, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji Sklepu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2015