1. Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Produkcyjna Akma 2 Konrad Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, NIP: 9930470472 (dalej: „Podmiot”).

2. Dane kontaktowe We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się z Podmiotem pod nr telefonu: 14 6458777 na adres email: biuro@akma-niedomice.pl, lub pisemnie na adres: 33-132 Niedomice ul. Fabryczna 15, z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Podmiot w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy), w celu wywiązania się z prawnego obowiązku gromadzenia i przechowywania dokumentów księgowych - stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy przechowują księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (por. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej) – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez podmiot dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Podmiotu, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot. Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, wymagane do prawidłowej realizacji zawieranych umów oraz do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

5. Polityka cookies Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” i „trwałe” . „Cookies” „sesyjne” są zlokalizowane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci urządzenia. „Trwałe” Cookies trwałe: są zlokalizowane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia.Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. podmiotom hostingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Okres przez który dane będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że Podmiot uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

11. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy przez Podmiot. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

12. Podmiot nie podejmuje wiążących decyzji wywołujących skutki prawne ani nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany. 13. Podmiot dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. 14. Data ostatniej modyfikacji: 1.08.2018 r.